Eksempler på finansielle nøgletal

Et nøgletal siger noget vigtigt om den økonomiske situation i en virksomhed. Det kan f.eks. være tal, der viser omsætningen eller overskuddet i en virksomhed.

I budget123 har du mulighed for selv at opsætte nøgletal, og hvis du har svært ved at huske, præcis hvordan en given formel for et nøgletal er bygget op, er der hjælp at hente. Du gør dette via Opsætning i menuen til venstre under Dashboard.

Herunder giver vi dig formlerne for udvalgte nøgletal, og vi definerer kort, hvad de hver især udtrykker om den økonomiske situation.

Hvad er en afkastningsgrad?

Afkastningsgraden er et udtryk for forrentningen af den investerede kapital i aktiver. En afkastningsgrad på eksempelvis 8,0% point er et udtryk for en forrentning på 8 øre pr. bundet krone i aktiver. Derved kan tilnærmelsesvis sammenlignes med en mere sikker investering, eksempelvis i statsobligationer. Tilnærmelsesvis betyder her, at risikofaktorer m.v. ikke er inddraget i en sådan sammenligning.

Formlen for afkastningsgrad 

Driftsresultat
Aktiver i alt


Hvad er en overskudsgrad?

Overskudsgraden viser, hvor stor en procentdel af omsætningen der resterer, når alle omkostninger - bortset fra finansielle poster - er betalt. Er overskudsgraden eksempelvis 10,4%-point, viser dette, at for hver omsat krone resterer 10,4 øre til finansieringen og overskud.

Formlen for overskudsgrad

Driftsresultat
Omsætning


Hvad er en dækningsgrad?

Dækningsgraden viser den resterende procentdel af omsætningen, når alle variable omkostninger er betalt. Er dækningsgraden eksempelvis 33,5%-point, er det et udtryk for, at der resterer 33,5 øre af hver omsat krone til dækning af faste omkostninger, afskrivninger, finansielle poster og overskud.

Formlen for dækningsgrad

Dækningsbidrag
Omsætning

Hvad er aktivernes omsætningshastighed?

Aktivernes omsætningshastighed udtrykker, hvor mange gange på ét år et beløb svarende til aktivernes samlede værdi bliver omsat. En omsætningshastighed på 0,8 betyder, at aktivernes sum knap er omsat i løbet af året. Er omsætningshastigheden høj, indikerer dette 'alt andet lige' et højt aktivitetsniveau med høj gennemløbshastighed for hver enkelt vare.

Formlen for aktivernes dækningsgrad

Omsætning
Aktiver i alt Hvad er fremmedkapitalens forrentning?

Fremmedkapitalens forrentning beregnes med det formål at vise, med hvor stor en procent fremmedkapitalen forrentes i gennemsnit.
 

Man skal være opmærksom på, at bl.a. varekreditorer, omkostningskreditorer og momsgæld m.v. også indgår i beregningen af nøgletallet, hvorved gennemsnittet reduceres, da disse normalt ikke er forrentet med baggrund i deres kortfristede karaktér.

Formlen for fremmedkapitalens forrentning

Finansieringsomkostninger
Langfristede + kortfristede gældsforpligtelserHvad er egenkapitalens forrentning?

Egenkapitalens forrentning udtrykker, hvor stor forrentning den investerede kapital (egenkapital) kan afføde. Er tallet eksempelvis 27,0, opnås en forrentning af den investerede kapital på 27%, hvilket skal sammenholdes med en alternativ investering med henblik på at belyse, hvorvidt investeringen i virksomheden er acceptabel, eller om der skal findes alternative investeringer.

Formlen for egenkapitalens forrentning

Resultat primær drift
Egenkapital 

Hvad er soliditetsgrad?

Soliditetsgraden er udtryk for, hvor meget egenkapitalen udgør af den samlede aktivmasse.

Formlen for soliditetsgrad

Egenkapital
Aktiver i alt


Hvad er likviditetsgrad?

Likviditetsgraden viser hvor mange procent de lettest omsættelige aktiver udgør i forhold til den mest kortfristede gældsforpligtelse. Graden er afgørende for, hvor betalingsdygtig virksomheden er. Er likviditetsgraden under 100, indikerer dette, at virksomheden har større kortfristede gældsforpligtelser, end den har omsætningsaktiver, der relativt hurtigt kan realiseres.

Formlen for likviditetsgrad

Omsætningsaktiver
Kortfristede gældsforpligtelser i alt


Hvad er forrentning af primær drift?

Forrentningen af den primære drift udtrykker den samlede kapitals forrentning på hovedformålet. Nøgletallet minder om overskudsgraden, men indikerer hvordan resultatet udvikler sig i forhold til hovedformålet.

Formlen for forrentning af primær drift:

Resultat primær drift
Samlet kapital

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.