Licensvilkår for budget123
report123 og budget123+

Licensvilkår for budget123, report123 og budget123+

 

Definitioner

Abonnementsperiode: Den tidsperiode, som kunden tegner eller gentegner sig for, til brug af Applikation.
Applikation: Programmerne report123, budget123 og budget123+ (til rapportering, budgettering og konsolidering) og valgte tillægsmoduler.
Anonymisering: Anonymisering af personoplysninger i Applikationen.  
Brugsdata: En type data der genereres ved brug af Applikationen. Omfatter blandt andet teknisk information og trafikinformation (operativsystem, browsertype, tastatursprog, IP-adresse og lignende) og aggregeret Applikations- eller brugergenereret data (varighed af session, tilbagemeldinger og lignende).
Dataansvarlig: Det organ der afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.
Applikationsdata: Data der tilhører kunden, og som bearbejdes i Applikationen (fx kontoplan, budget- og regnskabstal).
Personoplysninger: Enhver information der kan henføres til en identificeret person, eller data der direkte eller indirekte kan identificere en person.

 

1. Accept af abonnement og vilkår

1.1 Nærværende licensvilkår (herefter “Vilkårene”) accepteres, idet man opretter en applikations-aftale/abonnement eller applikations-demo, ved at anvende Applikationen eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf.

1.2 Vilkårene er gældende mellem Merc IT ApS, CVR-nummer: 29785643, Stærmosegårdsvej 8, 5230 Odense M (herefter ”Merc IT”) og kunden herefter (”Kunden”). Hvis Kunden er en juridisk person, accepteres disse Vilkår på vegne af Kunden. Denne service er business to business.

 

2. Abonnementets varighed og fakturering

2.1 Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Vilkårs afsnit 8.

2.2 Første abonnementsperiode løber fra bestillingsdatoen til udgangen af 5. hele efterfølgende kalendermåned. Herefter fornys abonnementet automatisk og faktureres halvårligt forud i henhold til den aftalte Abonnementsperiode, medmindre andet skriftligt er aftalt.

 

3. Abonnementets omfang og anvendelse 

3.1 Kunden opnår i overensstemmelse med disse Vilkår en ikke-eksklusiv adgang til at anvende applikation og valgte tillægsmoduler (herefter under et "Applikationen"), der stilles til rådighed online som "software as a service". Kunden erhverver ikke applikationen eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at afvikle Applikationen undtagen som software as a service.

3.2 Ejerskabet/råderetten over en applikations-aftale tilkommer den, der har accepteret Vilkårene for den specifikke applikations-aftale.

3.3 Kundens abonnement giver Kunden adgang til Applikationen, som den er, og til at bruge den inden for de forbrugsgrænser der fremgår af det specifikke abonnement.

3.4 I selve Applikationen eller på Merc IT’s hjemmeside findes en oversigt over abonnementstyper og tillægsmoduler. For enkelte funktioner, ydelser og tillægsmoduler kan der være tilknyttet selvstændige betingelser, der skal accepteres i tillæg til disse Vilkår, før de kan anvendes. 

3.5 Adgangen til at anvende Applikationen gælder udelukkende for Kunden og dennes rådgivere.

3.6 Revisionsvirksomheder, administrationsbureauer og lignende der anvender administratormodulet må kun anvende dette modul selv, og administratormodulet må ikke gøres tilgængeligt for disses kunder. Såfremt dette sker, vil det blive anset som væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger Merc IT til at lukke for Kundens adgang til Applikationen med øjeblikkelig virkning.

3.7 Kunden indestår for og har det fulde ansvar for de tredjeparter, som Kunden giver adgang til Applikationen. Dette omfatter blandt andet integrationer, som Kunden tilføjer til sin aftale og/eller administratorer, der tilknyttes Kundens aftale.

3.8 Med undtagelse af bestemmelserne i punkt 11, er Kunden ikke berettiget til at overdrage abonnementet til tredjemand.

3.9 Kunden skal sikre, at Applikationen ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade Merc IT’s navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

3.10 Kunden indestår for at være den juridiske ejer af virksomheden og bekræfter, at de stamoplysninger (CVR-nummer, navn, adresse) der er blevet oplyst i Applikationen, eller på anden vis skriftligt er meddelt til Merc IT, er de korrekte oplysninger for det pågældende firma.

 

4. Priser og betalingsbetingelser

4.1 Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato, medmindre andet skriftligt er aftalt.

4.2 Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes rykker 2 med et gebyr på DKK 150,00. Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 7 dage efter rykker 2, spærres adgangen til Applikationen. Adgangen til Applikationen åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre Merc IT forinden har ophævet abonnementet.

4.3 Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden angivne e-mailadresse skal anses for leverede, når de er afsendt af Merc IT.

4.4 De til enhver tid gældende priser kan ændres med en (1) måneds varsel til udgangen af en igangværende Abonnementsperiode. Det samme gælder for ændringer til sammensætning og indhold af abonnementstyper og tillægsmoduler. Alle priser er ekskl. moms.

 

5. Applikationsdata

5.1 Parterne er enige om, at Kunden ejer og frit kan disponere over eget indhold i Applikationen.

5.2 Merc IT kan benytte Applikationsdata til at vedligeholde, tilbyde, prissætte og udvikle Applikationen. I forhold til udvikling fokuseres der på at udvikle økonomistyrings-tjenester i eller tilknyttet Applikationen. Benyttelsen af Applikationsdata omfatter ikke Personoplysninger.

5.3 Efter Kundens ophør kan Merc IT kun behandle Applikationsdata som beskrevet i 5.2 i Anonymiseret form. 

5.4 Merc IT kan give tredjemand og myndigheder adgang til Applikationsdata, dog kun i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning, i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende.

 

6. Brugsdata

6.1 Parterne er enige om, at Merc IT er Dataansvarlig, for så vidt angår Brugsdata, i det omfang at det indeholder Personoplysninger (eks. CVR-nummer, navn og e-mailadresse på brugeren af Applikationen).

6.2 Merc IT kan benytte Brugsdata til statistik og analyse af Applikationen.

6.3 I det omfang at et CVR-nummer er knyttet til Personoplysninger, behandler Merc IT sådanne Personoplysninger til statistik og analyse af Applikationen i rollen som Dataansvarlig. Sådanne statistikker kan kombineres med offentligt tilgængelig data, Brugsdata og Applikationsdata. Efter Kundens ophør vil Applikationsdata være Anonymiseret.

 

7. Driftsstabilitet

7.1 Merc IT tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for Merc IT’s kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Applikationen og servicen leveres, som den er og forefindes, og Merc IT fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.

7.2 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Merc IT sig på at genskabe normal drift hurtigst muligt.

7.3 Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 23.00-06.00 CEST. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden i videst muligt omfang.

 

8. Ophør

8.1 Kunden kan i Applikationen, eller pr mail til [email protected], opsige abonnementet, ændre abonnementstype eller fravælge tillægsmoduler op til dagen før afslutning af en igangværende Abonnementsperiode (medmindre andet fremgår af beskrivelsen eller vilkårene for den specifikke ydelse). Kunden er forpligtet til selv at opsige sit abonnement i Applikationen, eller skriftligt pr mail til [email protected] Opsigelse eller ændring af abonnement kan aldrig ske pr. telefon.

8.2 Merc IT kan opsige abonnementet med 6 måneders varsel til udløbet af en Abonnementsperiode eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Vilkår eller ved Kundens konkurs eller insolvens.

8.3 Merc IT forbeholder sig retten til at slette Applikationsdata efter abonnementets ophør uanset årsagen hertil, og Merc IT har ingen forpligtelser til at opbevare data efter ophør.

 

9. Ændringer

9.1 Merc IT er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen. Merc IT er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Applikationen.

9.2 Kunden er forpligtet til at holde sine kontaktoplysninger opdateret med henblik på at kunne modtage nødvendige informationer om ændringer.

 

10. Immaterielle rettigheder

10.1 Applikationen og information der afgives fra Applikationen, undtagen Applikationsdata, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til Merc IT. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes Merc IT, medmindre andet skriftligt er aftalt. Kunden skal give Merc IT meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af Merc IT’s immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Applikationen, som Kunden får kendskab til.

10.2 Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.

10.3 I forhold til materiale der uploades af Kunden og alt Applikationsdata, giver Kunden Merc IT og dennes leverandører en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til, at Merc IT forsvarligt kan afvikle og drifte Applikationen og opfylde sine forpligtelser. Kunden indestår for, at det materiale der uploades eller indtastes, ikke krænker tredjemands rettigheder og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

 

11. Overdragelse

11.1 Merc IT har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser over for Kunden til koncernforbundne selskaber.

11.2 Kunden er indforstået med, at såfremt Kunden overdrager betalingen af abonnementet/aftalen til en revisionsvirksomhed, administrationsbureau eller lignende, overgår råderetten/ejerskabet til administrator.

11.3 Kunden har alene ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser over for Merc IT med Merc IT’s forudgående udtrykkelige og skriftlige godkendelse.

 

12. Merc IT’s ansvar

12.1 Merc IT fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Vilkår, services eller brug af Applikationen, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

12.2 Merc IT er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med Applikationen. Merc IT kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan Merc IT ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger. Det påhviler Kunden at føre bevis for, at et af Kunden lidt tab ikke kan tilskrives tredjepartsløsninger.

12.3 Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er Merc IT’s samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maksimalt DKK 10.000. Kunden påtager sig at friholde Merc IT for produktansvarsskader, tredjemandstab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Kundens brug af Applikationen.

12.4 Merc IT er ikke ansvarlig over for Kunden, når der indtræder omstændigheder, som hindrer eller udsætter Merc IT’s opfyldelse af sine forpligtelser, herunder bl.a. krig, mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vira, hacking, spamming, nedbrud eller anden uforudset og ekstraordinær belastning af de it-systemer eller telenet som Merc IT anvender, påbud fra offentlige myndigheder og rettighedshavere, eller andre omstændigheder, som Merc IT ikke har direkte kontrol over. Såfremt en eller flere af de forannævnte omstændigheder indtræder, er Merc IT efter eget valg berettiget til at udskyde leveringen af sine ydelser eller til ansvarsfrit at ophæve applikationsaftalen. Kundens modydelse suspenderes i samme tidsrum som de førnævnte forhold hindrer opfyldelsen af. 

12.5 Kunden accepterer at skadesløsholde Merc IT mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens brug af Applikationen.

 

13. Tavshedspligt og datasikkerhed

13.1  For så vidt angår Merc IT’s behandling af Personoplysninger i rollen som Dataansvarlig henvises der til privatlivspolitikken. Merc IT har tavshedspligt om alle informationer, Merc IT måtte komme i besiddelse af om Kunden.

13.2 I det omfang Kunden anvender information, brugernavne eller passwords, der vedrører tredjeparts information eller services i forhold til Merc IT, indestår Kunden for, at videregivelse af sådan information og Merc IT’s behandling af sådan information ikke krænker rettigheder eller aftale med tredjemand. Kunden skal skadesløsholde Merc IT for ethvert tab i forbindelse med denne bestemmelse.

 

14. Vilkårsændringer

14.1 Merc IT er berettiget til at ændre disse Vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende Vilkår vil være tilgængelige på Merc IT’s hjemmeside og i Applikationen. Merc IT tilsigter at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring. Ændringer varsles via e-mail og i Applikationen. Brug af Applikationen efter en ændring af disse Vilkår udgør en accept af sådanne ændrede Vilkår.

 

15. Tvister

15.1 Disse Vilkår er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Vilkår, skal anlægges ved Byretten i Odense.

 

16. Gyldighed

16.1 Disse Vilkår er gyldige fra d. 15. maj 2023 og erstatter tidligere vilkår.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.