Vores Licensaftale

Business to Business (DANMARK)

1. Licensens omfang

1.1 Brugsret
1.1.1 Merc IT giver herved Licenstager en tidsbegrænset og uoverdragelig brugsret til Programmet.
1.1.2 Licenstager får brugsretten til Programmet til én samtidig bruger. Bruger defineres i den forbindelse som alle 1) interne brugere, og 2) eksterne brugere, for eksempel revisorer og eksterne regnskabsfører, men alene såfremt, at disse eksterne brugere har som formål at ændre licenstagers data. Licenstager har derfor på ingen måde ret til at tillade sådanne eksterne brugere at anvende programmet til budgetlægning og budgetopfølgning for andre virksomheder end licenstagers virksomhed.
1.1.3 I den udstrækning Licenstager tillader Interne og Eksterne Brugere, at få adgang til at bruge Programmet, som anført i punkt 1.1.2, er Licenstager i alle henseender ansvarlig for, at de nævnte brugere ikke overtræder disse licensbetingelser. Hvis Licenstager ikke opfylder denne forpligtelse, anses dette for overtrædelse af disse Licensbetingelser og en sådan overtrædelse berettiger Merc IT til at opsige aftalen.
1.1.4 Licenstagers brugsret til Programmet (eller til nogen immateriel rettighed tilhørende Merc IT) omfatter ikke nogen licens, ret, fuldmagt, bemyndigelse eller anden beføjelse til at skabe afledte værker baseret på Programmet på nogen måde, som ville medføre, at Programmet eller noget heraf afledt værk helt eller delvist anvendes i andre programmer eller værker.

1.2 Opdateringer
1.2.1 Licensgiver foretager løbende opdateringer af Programmet i den udstrækning, at nye versioner frigives af Merc IT. Merc IT forbeholder sig retten til at ophøre med vedligeholdelse af ældre versioner.

1.3 Salgs- og Leveringsbetingelser
1.3.1 Licensen gælder for en 6 måneders periode og betales 6 måneder forud. Aftalen fortsætter derefter i en ny periode på 6 måneder, med mindre aftalen opsiges, jfr. punkt 8.
1.3.2 Programmet bliver afviklet på driftscentral på hos Licensgiver eller dennes underleverandør.

1.4 Tavshedspligt
1.4.1 Licensgiver er i enhver henseende uberettiget til at videregive fortrolige oplysninger om licenstagers virksomhed, som licensgiver måtte blive bekendt med.

1.5 Databehandleraftale
1.5.1 I tilknytning til denne licensaftale har parterne indgået en Databehandleraftale (herefter 'Databehandleraftale'), hvortil der henvises for så vidt angår yderligere betingelser for behandling af persondata.

2. Immaterielle rettigheder/ophavsret

2.1 Merc IT har den fulde ophavsret, adkomst og alle andre rettigheder til Programmet. Programmet er beskyttet af ophavsretlige love og internationale traktatsbestemmelser. Enhver tilsidesættelse af Merc ITs eller Merc ITs licensgiveres rettigheder, herunder uhensigtsmæssig omgang med Programmet, som muliggør kopiering af kildekode til Programmet for tredjemand, anses for væsentlig misligholdelse af disse Licensbetingelser og berettiger Merc IT til at hæve disse Licensbetingelser, jf. punkt 8.2.1, og forfølge alle tilgængelige retsmidler.

3. Krænkelse af tredjemands ret

3.1 Såfremt tredjemand gør indsigelse mod Licenstagers anvendelse af Programmet baseret på den påstand, at anvendelsen af Programmet krænker en sådan tredjemands immaterielle rettigheder (i det følgende kaldet “Krænkelseskrav”), forsvarer Merc IT Licenstager mod Krænkelseskravet.

3.2 I tilfælde af et Krænkelseskrav er Merc IT berettiget til enten: 1) at skaffe Licenstager ret til fortsat at anvende Programmet, 2) bringe krænkelsen til ophør ved at ændre Programmet eller erstatte Programmet med andet software, der i det væsentlige har samme funktioner som det berørte Program, eller 3) opsige disse Licensbetingelser med skriftligt varsel og betale et beløb til Licenstager, der svarer til den licensafgift, som Licenstager faktisk har betalt for licensen til Programmet. Merc IT er kun forpligtet til at betale det anførte beløb til Licenstager, hvis Krænkelseskravet faktisk bliver anlagt mod Licenstager inden for en periode af fem (5) år fra datoen for Licenstagers accept af disse Licensbetingelser.

3.3 Den begrænsede garanti, der er anført i punkterne 3.1 og 3.2, gælder ikke, hvis Krænkelseskravet opstår som følge af ulykke, misbrug eller fejlagtig brug. Enhver ændring af Programmet foretaget af enhver anden end Merc IT gør foranstående garanti ugyldig på enhver del af Programmet, som er ændret eller berørt af en sådan ændring.

4. Begrænset garanti

4.1 Såfremt Licenstager inden for en periode på seks (6) måneder efter Licenstagers accept af disse Licensbetingelser leverer skriftlig dokumentation, der påviser, at Programmet i det væsentlige ikke fungerer, og at der er en væsentlig fejl i Programmet, (dvs. en fejl, der er karakteriseret ved, at en eller flere af Licenstagers centrale forretningsfunktioner ikke kan udføres på grund af, at den pågældende fejl gør driften af programmet uigennemførlig), skal Merc IT enten 1) vederlagsfrit levere en ny version af Programmet uden fejlen, 2) vederlagsfrit rette fejlen eller 3) tilbagebetale den licensafgift, som Licenstager faktisk har betalt for Programmet. Opfyldelse af Merc ITs forpligtelser under dette punkt 4.1 udgør Merc ITs samlede erstatningsansvar og Merc ITs fulde forpligtelse over for Licenstager, som følge af enhver fejl i Programmet, og Licenstager har ikke andre krav over for Merc IT som følge af sådanne fejl. Med fejlrettelse sidestilles anvisning af forretningsgange eller anvendelsesmåder ('work arounds'), hvorefter fejlen ikke har væsentlig indvirkning på Licenstagers anvendelse af Programmet. Denne begrænsede garanti gælder ikke, hvis fejlen i Programmet opstår som følge af en ulykke, misbrug eller fejlagtig brug. Enhver ændring i Programmet foretaget af enhver anden end Merc IT gør den foranstående garanti ugyldig på enhver del af Programmet, som er ændret eller berørt af en sådan ændring.

4.2 Programmet gives i licens, således som det er og forefindes, og i størst muligt omfang tilladt i henhold til lovgivningen, og Merc IT giver ingen form for garanti eller indeståelser og accepterer ikke andre betingelser i forhold til Programmet.Licenstager har således ingen ret til at rejse krav mod Merc IT, hvis Programmet indeholder fejl eller uhensigtsmæssigheder, der ikke er omfattet af punkt 4.1, og Merc IT ikke retter disse, eller hvis drift og afvikling af Programmet ikke kan ske uden afbrydelser eller fejlfrit.

5.Ansvarsbegrænsning

5.1 Merc IT er i intet tilfælde, uanset omstændighederne, ansvarlig for tab af forventet fortjeneste, tab af data, beskadigelse af registreringer eller data eller nogen anden form for indirekte, konkret dokumenteret, hændeligt tab eller følgetab eller tab(i fællesskab kaldet “tabene”)(som til brug for disse Licensbetingelser anses for at omfatte, men ikke begrænset til, tab af goodwill, eller tab som følge af enhver anden form for forretningsmæssig afbrydelse), der opstår i anledning af eller i forbindelse med disse Licensbetingelser eller anvendelse eller afvikling af Programmet eller serviceydelser forbundet hermed, uanset om Merc IT har været underrettet om muligheden for sådanne tab og uanset om skaden forvoldes i eller uden for kontrakt.Licenstager kan således ikke kræve, forlange eller søge erstatning hos Merc IT for nogen af de ovenfor nævnte tab og Merc IT holder ikke Licenstager skadesløs for sådanne krav.

5.2 I størst mulig udstrækning tilladt efter gældende lov fraskriver Merc IT sig ethvert produktansvar som følge af tab eller beskadigelse på ejendom, der efter sin natur normalt er beregnet på kommerciel anvendelse.

5.3 I alle tilfælde, uanset omstændighederne, er Merc ITs samlede ansvar for tab eller skade, der opstår i anledning af eller i forbindelse med disse Licensbetingelser eller anvendelse eller afvikling af Programmet, eller serviceydelser forbundet hermed, beløbsmæssigt begrænset til den licensafgift, som Licenstager faktisk har betalt for Programmet.

5.4 Merc IT er ikke ansvarlig eller erstatningsansvarlig for tilretninger eller andre ændringer i Programmet eller nogen service og support på Programmet, der er udført af Licenstager selv eller leveret af tredjemand.Derudover er Merc IT ikke ansvarlig eller erstatningsansvarlig for mangler som følge af eksterne faktorer, herunder andre programmer, eller som følge af integrationen af eller samspillet mellem Programmet og Licenstagers egne edb - omgivelser.

6.Force Majeure

6.1 Ingen af parterne er ansvarlig for skade, som påføres den anden part som en direkte eller indirekte følge af, at den første part forsinkes eller forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til disse Licensbetingelser på grund af en opstået force majeure begivenhed.Som force majeure anses bl.a.krig og mobilisering, naturkatastrofer, strejker, lockout, ildebrand, skade på produktionsinventar, import - og eksportreguleringer samt andre forhold, som den berørte part ikke er herre over.

7.Overdragelse

7.1 Licenstager
7.1.1 Licenstager er uberettiget til at sælge / udleje / udlåne eller på anden måde overdrage eller overføre retten til brug af Programmet eller andre rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse Licensbetingelser til tredjemand uden Merc ITs forudgående skriftlige samtykke.

7.2 Merc IT
7.2.1 Merc IT forbeholder sig ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Licensbetingelser, helt eller delvist.

8.Opsigelse

8.1 Licenstager
8.1.1 Licenstager er berettiget til at opsige Licensaftalen med en(1) dags skriftligt varsel til udløb af en forudbetalt periode.

8.2 Merc IT
8.2.1 Hvis Licenstager væsentligt misligholder disse Licensbetingelser, eller hvis Licenstager overtræder bestemmelsen i punkt 1.1.4., er Merc IT berettiget til at ophæve disse Licensbetingelser med øjeblikkelig virkning og berettiget til at kræve erstatning i denne forbindelse ifølge gældende ret og forfølge alle tilgængelige retsmidler.I et sådant tilfælde skal Licenstager øjeblikkeligt ophøre med at bruge Programmet og slette, fjerne og tilintetgøre Programmet.Samtidig er Merc IT er berettiget til uden yderligere varsel at fjerne Licenstagers adgang til Programmet.

9.Gyldighed

9.1 Enhver bestemmelse i disse Licensbetingelser er gældende så længe Licenstager har brugsret til Programmet.

9.2 Enhver bestemmelse i disse Licensbetingelser, som efter sin natur strækker sig ud over det tidspunkt, hvor disse Licensbetingelser ophører, skal fortsat være gældende og bindende for Parterne.

10.Afkald

10.1 Såfremt Licenstager eller Licensgiver, herefter kaldet Parterne, ikke udnytter, eller udsætter udnyttelsen af, en rettighed eller misligholdelsesbeføjelse i henhold til disse Licensbetingelser eller ved lov, vil denne undladelse eller udsættelse ikke medføre et afkald på denne ret eller misligholdelsesbeføjelse fra denne parts side.Det forhold at en part ikke udnytter en rettighed eller misligholdelsesbeføjelse, som parten har i henhold til disse Licensbetingelser eller i henhold til lovgivningen, forhindrer ikke denne part i at udnytte denne ret eller misligholdelsesbeføjelse igen, eller i at udnytte en anden rettighed eller misligholdelsesbeføjelse.

11.Lovvalg og værneting

11.1 Alle tvister, der udspringer af brugen af disse Licensbetingelser eller på anden måde er relateret til disse Licensbetingelser, reguleres af dansk lov uden hensyntagen til lovvalgsprincipper og afgøres, dog underlagt punkt 11.2, udelukkende af Sø - og Handelsretten i København.Parterne accepterer udtrykkeligt den nævnte domstols kompetence og fraskriver sig hermed retten til at gøre indsigelser mod dette.

11.2 Punkt 11.1 forhindrer ikke Merc IT i at søge eller opnå et fogedforbud eller forfølge andet ekstraordinært retsmiddel hos domstole med kompetence.I den udstrækning det er tilladt i henhold til gældende lov, kan Merc IT indlede samtidige retsforhandlinger vedrørende fogedforbud i et hvilket som helst antal værneting.

12.Definitioner

12.1 Eksterne brugere
Herved forstås alle tredjemænd, til hvem Licenstager har udleveret Brugernavn og Adgangskode.Sådanne tredjemænd er personer eller enheder, som ikke er Interne Brugere(såsom, men ikke begrænset til, Licenstagers revisor, bankrådgiver og regnskabsfører).

12.2 Interne brugere
Herved forstås medarbejdere eller lønarbejdere, der arbejder for Licenstager, som er bemyndiget af Licenstager til at bruge Programmet i deres arbejde for Licenstager.

12.3 Programmet
Herved forstås budget123 og alle komponenter som er udviklet til budget123 af Merc IT eller Merc ITs underleverandører.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.